សេចក្តីកែតម្រូវ របស់សម្តេចព្រះនរោត្តម សីហនុ ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា៖ ៖ “ឯកឧត្តម សម សារី ជាអ្នកស្នេហាជាតិ ដ៏ឧត្តម និងបរិសុទ្ធ ដែលបាន ជាមួយខ្ញុំ បម្រើមាតុភូមិ យ៉ាងឧត្តុង្គឧត្តម ក្នុងឆ្នាំដ៏សំខាន់បំផុត នៃរាជកាលទីមួយរបស់ខ្ញុំ និងនៅពេលចាប់ផ្តើមសង្គមរាស្ត្រនិយម"

ចែករំលែក ៖​

២២ តុលា ២០២២ / 22 October 2022

នៅក្នុងសេចក្តីកែតម្រូវ របស់សម្តេចព្រះនរោត្តម សីហនុ ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ធ្វើនៅទីក្រុងប៉េកាំង ថ្ងៃសៅរ៍ ២៦ មេសា ឆ្នាំ ២០០៣ ព្រះអង្គបញ្ជាក់ថា ៖ “ឯកឧត្តម សម សារី ជាអ្នកស្នេហាជាតិ ដ៏ឧត្តម និងបរិសុទ្ធ ដែលបាន ជាមួយខ្ញុំ បម្រើមាតុភូមិ យ៉ាងឧត្តុង្គឧត្តម ក្នុងឆ្នាំដ៏សំខាន់បំផុត នៃរាជកាលទីមួយរបស់ខ្ញុំ និងនៅពេលចាប់ផ្តើមសង្គមរាស្ត្រនិយម"។

បកប្រែពីភាសាបារាំង ៖ "S.E. Sam Sary, un grand et pur patriote qui avait, à mes côtés, rendu de fiers services à sa Patrie dans ces années cruciales de mon premier Règne et du début du SRN."

Flag Counter