លោក សម រង្សុី បានលះបង់សេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បីប្រឆាំងនឹងរបបផ្តាច់ការ ដែលបានចាក់ឫសនៅកម្ពុជារាប់សិបឆ្នាំមកហើយ ក្រោមការដឹកនាំដោយរបបតពូជ ហ៊ុន សែន / Sam Rainsy swimming across the Mekong River and meeting with the local population in Kampong Cham province's Kang Meas district in 1998

ចែករំលែក ៖​

០៤ សីហា ២០២៣ / 04 August 2023

លោក សម រង្សុី បានលះបង់សេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បីប្រឆាំងនឹងរបបផ្តាច់ការ ដែលបានចាក់ឫសនៅកម្ពុជារាប់សិបឆ្នាំមកហើយ ក្រោមការដឹកនាំដោយរបបតពូជ ហ៊ុន សែន។ វីដេអូនេះថត នៅឃុំអង្គរបាន ស្រុកកងមាស ខេត្តកំពង់ចាម ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៨។

Sam Rainsy swimming across the Mekong River and meeting with the local population in Kampong Cham province's Kang Meas district in 1998.

Flag Counter