រដ្ឋប្រហារលោក ហ៊ុន សែន ឆ្នាំ ១៩៩៧ / Hun Sen’s military coup in 1997 / résistance contre le coup d’état de hun sen en 1997.

ចែករំលែក ៖​

កាលពី ២៥ ឆ្នាំមុន ភ្លាមក្រោយពីរដ្ឋប្រហារលោក ហ៊ុន សែន ឆ្នាំ ១៩៩៧ លោក សម រង្ស៊ី បានចេញមុខប្រឆាំង អំពើខុសច្បាប់និងព្រៃផ្សៃរបស់លោក ហ៊ុន សែន នេះ ហើយបានទៅដល់ទីតាំង កម្លាំងស្នេហាជាតិ ដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំង អំណាចផ្តាច់ការ របស់លោក ហ៊ុន សែន។

25 years ago, immediately after Hun Sen’s military coup in 1997, Sam Rainsy publicly opposed this illegal and barbaric act and visited patriotic resistance forces that fought against Hun Sen’s dictatorship.

Sam Rainsy s’était publiquement opposé à cet acte illégal et barbare et a rendu visite aux forces patriotiques de résistance qui se battaient contre la dictature de hun sen.

 

Flag Counter