កម្ពុជា នឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលម្ដងទៀត / Cambodia Once Again Will Stun the World​ / Le Cambodge à nouveau étonnera le monde

ចែករំលែក ៖​

 

Cambodia Once Again Will Stun the World

« What follows is written for all those who love Cambodia and share my vision that Cambodians deserve to live without fear in their private lives and as they seek to contribute to the country’s development. …
Yes, the first stage of Cambodia’s transformation will be rapid and decisive. (…) Our challenge is to believe that all Cambodians can succeed together. »

Le Cambodge à nouveau étonnera le monde

« Ce qui suit est écrit à l’intention de tous ceux quiaiment le Cambodge et partagent ma conviction que les Cambodgiens méritent de vivre sans peur, dans le seul souci de leur épanouissement familial et personnel et du développement de leur pays. » …
« La première étape de la transformation du Cambodge sera rapide et, par là, décisive. (…) Notre pari, c’est que tous les Cambodgiens puissent ensemble réussir. »
L’auteur de ce livre est l’homme politique le plus populaire du Cambodge. Plus de quatre millions de Cambodgiens suivent ses messages sur Facebook, dans un pays où les réseaux sociaux restent l’unique source d’information non censurée. Jusqu’au mois de novembre 2017, le Parti du Salut national du Cambodge, qu’il avait fondé en 2012 en se rapprochant de Kem Sokha, était le seul qui fût représenté à l’Assemblée nationale du Cambodge, et toutindiquait qu’il était en passe de gagner les élections législatives de juillet 2018.
Sam Rainsy est aujourd’hui un proscrit. Son parti a été « dissous » par un véritable coup d’Etat sans baseconstitutionnelle. Ses biens ont été saisis. De lourdes condamnations à la prison pèsent sur celui qui avait été Ministre de l’Économie et des Finances du Royaume du Cambodge en 1993. Il est aujourd’hui le fondateur et Président de l'Association pour la Démocratie au Cambodge dont le siège est à Paris.

 

 

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត
លទ្ធផល នៃការបោះឆ្នោត ប្រកាសដោយ គ.ជ.ប. និងគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា មិនអាចយកជាការ បានទេ / Sam Rainsy rejects election results proclaimed by NEC (*)
ការបង្ក្រាបកាន់តែសាហាវ មកលើគណបក្សប្រឆាំង បង្ហាញពីភាពទន់ខ្សោយរបស់ ហ៊ុន សែន ក្រោយពីការបោះឆ្នោតឃុំ-សង្កាត់ / Cambodia’s Hun Sen Shows His Weakness With Post-election Repression
ហ៊ុន សែន បញ្ចុះអាយុ ដើម្បីក្រាញអំណាចបានមួយឆ្នាំទៀត / Hun Sen changes his date of birth to appear younger and stay longer in power.
ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុន សែន ជាអ្នកបញ្ជា ឲ្យគេសម្លាប់ ពិសិដ្ឋ ពីលិកា ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៩ / Hun Sen's wife, murderer Bun Rany presides over Cambodia's Bloody Red Cross
ការបោះឆ្នោតឃុំ-សង្កាត់ ថ្ងៃ ៥ មិថុនា បានបញ្ចប់ប្រព័ន្ធបក្សតែមួយ នៅកម្ពុជា / Cambodia’s Local Elections Have Ended Hun Sen’s One-Party System / Les élections locales du 5 juin ont mis fin au système de parti unique au Cambodge
Flag Counter